Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

5.12.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PARAMIT s.r.o.

Provozovatel internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu paramit.cz je společnost Paramit s.r.o., sídlo Císařská 88, 74101 Nový Jičín, IČ 27776794, DIČ CZ27776794.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě  paramit.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je PARAMIT s.r.o., IČ: 27776794, se sídlem Císařská 88, 74101 Nový Jičín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51495, a kupujícího. 

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje  prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených obchodních podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu paramit.cz.

Ochrana osobních informací

Paramit zpracovává vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Více v dokumentu o ochraně osobních údajů.

Provozní doba, expedice a doručení zboží

Objednávky v internetovém obchodě prodávajícího je možné uzavírat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Objednávky přijaté v pracovní den do 13:00 hodin jsou předány k expedici přepravní službě následující pracovní den. Smluvní přepravce pak garantuje dodání do následujícího pracovního dne od převzetí zásilky k expedici.

Ceník přepravy zboží

Možnosti přepravy a jejich aktuální ceny jsou uvedeny v internetovém obchodě paramit.cz

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí  po dobu časově určenou, výprodejové ceny platí do vyprodání zásob.

Platební podmínky

V internetovém obchodě je možné využít následující způsoby placení:

Objednání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Záruka

 Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele je podle občanského zákoníku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží. Na prodávané zboží je pro kupujícího, který není spotřebitelem, poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle obchodního zákoníku. Na dárky, poskytované zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné a účinné legislativy České republiky.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstopení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu: Paramit s.r.o., Císařská 88, 74101 Nový Jičín.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

 Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel (není spotřebitel)

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Reklamace

V případě, že zboží, které kupující obdržel, je poškozené či nefunkční, postupuje kupující dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu odstoupení od smlouvy.

Reklamační řád

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu Paramit s.r.o., Císařská 88, 74101 Nový Jičín.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy faktura a jiné.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

O vyřízení reklamace budete kupující informován e-mailem, případně SMS, případně o expedici balíku a termínu doručení.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.11.2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Košík

V současnosti nejsou v košíku žádné položky.

Přihlaste se

Spojte se s námi

Newsletter